H Yu and R Liu

H. Yu and R. Liu Trichostatin A chemical structure 1461 [HMAS 29851 (M)]; Qiongzhong County, Limu Mt., 6 July 1960, J. H. Yu and R. Liu 1761 [HMAS 28817 (S)]; Selonsertib Lingshui County, Diaoluo Mt., 28 Oct. 1987, GDGM 14161 [as Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Singer in Bi et al. 1997]; Lingshui County, Diaoluo Mt., 27 Mar. 1989,

GDGM 15514 (as M. procera in Bi et al. 1997). Sichuan Province: Xichang City, 4 July1971, X. L. Mao and Q. M. Ma 129 [HMAS 36880 (S), as M. gracilenta (Krombh.) Wasser in Ying et al. 1994, as Lepiota gracilenta (Krombh.) Quél. in Ying and Zang 1994 ]; Kangding County, Gongga Mt., alt. 2800 m, under Picea and Betula, 17 July 1982, Y. Xuan (HKAS 9751); Miyi County, 27 July 1986, M. S. Yuan 1186 (HKAS 18396, as M. procera in Yuan and Sun 2007). Tibet (Xizang Autonomous Region): Mêdog (Motuo) County, alt. 850 m, 2 Aug. 1983, X. L. Mao LCZ696 order M1160 [HMAS 52719 (S), as M. procera in Mao 1995]; Mêdog (Motuo), 3 Aug. 1983, X. L. Mao M1166 [HMAS 54142, as Leucoagaricus excoriatus (Schaeff.) Singer in Li et al 1995]. Yunnan Province: Dongshan, alt. 2000 m., Sept. 1982, W. K. Zheng 828 (HKAS 10342);

Kunming City, 29 June 1942, W. F. Chiu [HMAS 12189 (S)]; Kunming Institute of Botany, Oct. 2000, X. H. Wang 1201 (HKAS 38171); Kunming City, Heilongtan, 15 Aug. 1974, M. Zang 954 (HKAS 954); Kunming City, Heilongtang, 18 Aug. 1975, X. J. Li 2608 (HKAS 40470); Kunming City, Heilongtan, 14 July 1976, M. Zang 2716 (HKAS 40455); Kunming City, Changchong Mt., 12 July 1984, L. S. Wang 1 (HKAS 13115); Kunming City, Heilongtan, 11 July 1986, L. S. Wang 31594 (HKAS 3365); Kunming City, Heilongtan, 20 Aug. 1987, Y. Xuan 1375 (HKAS 18311); Kunming City, Kunming Institute of Botany, 25 July 1990, Z. L. Yang 1019 (HKAS 22693); Kunming City, 20 June 1973, L. W. Xu and Y. C. Zong and Q. M. Ma 209 [HMAS 36287 (S), as Lepiota excoriata (Schaeff.) P. Kumm. in Ying et al. 1994]; Kunming next City, Heilongtan, alt. 1980 m., 15 Oct. 2001, Z. L.

Yang 3214 (HKAS 38718); Kunming City, Heilongtan, 17 Sept. 2001, Z. L. Yang 3203 (HKAS 38462); Fuming County, under Pinus yunnanensis, 27 July 1998, Z. J. Li and M. Zang 12977 (HKAS 34016); Songming County, Liangwang Mt., 17 Sept. 1979, G. M. Feng 1 (HKAS 4632); Songming County, Baiyi Xiang, 22 July 1998, X. H. Wang 412 (HKAS 35957); Songming County, Aziying, 29 July 1998, M. Zang 12979 (HKAS 34018); Yiliang County, 1 Sept. 1999, Z. L. Yang 2622 (HKAS 34066); Yuxi City, 20 July 1991, X. X. Liu 3a (HKAS 23404a); Gejiu City, Datun, 15 Sept. 1986, K. K. Chen 157 (HKAS 18200); Lüchun County, 11 Oct. 1973, M. Zang 325 (HKAS 325); Lufeng County, Yipinglang, alt. 1800 m, 27 June 1978, 86048 (HKAS 4493); Guangnan County, 29 June 1959, Q. Z. Wang 747 [HMAS 25146 (M)]; Qiubei County, 15 July 1959, Q. Z. Wang 787 [HMAS 25143 (M), as M. gracilenta in Ying et al. 1994]; Jinghong City, 30 Oct. 1958, S. J. Han and L. Y. Chen 5327 [HMAS 26225 (M)], Menglun County, 14 Sept. 1974, M.

Comments are closed.